KVKK Aydınlatma Metni

BEFA SANAYİ TİCARET OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ (“BEFA” veya “Şirket”)
olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili
Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve
mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel
verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma
yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO:25
BAYRAKLI/İZMİR adresinde mukim BEFA SANAYİ TİCARET OTOMOTİV ANONİM
ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kampanya bazlı olarak çeşitli özel durumlarda bu bilgiler genişletilerek (ad, soyad, doğum
tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, araç plakası,
sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına
onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı bilgileri
sizlerden talep edilebilir. Bu kişisel veriler açık rızanıza istinaden, şirketimiz tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerin sağlanması, satışı, pazarlanması, tanıtımı ve satış sonrası destek hizmetleri
süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, Tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp
sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi,
bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya
icrası, Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin
tasarlanması ve/veya icrası, Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi
süreçlerinin, sosyal sorumluluk, sponsorluk faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, Anket ve
müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü
iletişim yapılması, Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini, İş başvurusu ve idari işler uygulamaları için, ve bu kapsamdaki hizmetlerin
sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli,
açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve İlgili mevzuatta
öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla
işlenmektedir. 
Ayrıca şirketimizin internet sitesini kullanmaktasınız. İnternet sitesi iletişim formunu
kullanarak tarafımıza gönderdiğiniz aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımıza başvuru amacınızla
sınırlı olarak size geri dönüş yapabilmek amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanılmakta ve bu kullanımın
ardından derhal imha edilmektedir : 
1.İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ İletişim Formu Vasıtası İle Gönderilen İletilere
Cevap Verilebilmesi Amaçlarıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgileri
2.Ürün satın alım kredi kullanmak istemeniz durumunda, kredi süreçlerine ilişkin işlemlerin
yürütülmesi,
3. İnternet sitemiz için üyelik, kayıt, aktivasyon ve kullanıcı doğrulama işlemlerinin
yürütülmesi,
4. Öneri, talep ve şikayetlerinizi alınması ve sonuçlandırılması,
5.Web Sitesi İletişim Formu Verisi (İletişim Formu Vasıtasıyla Gönderilen Bilgiler) (İş
Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi/ İletişim Formu Vasıtası İle Gönderilen İletilere
Cevap Verilebilmesi Amaçlarıyla)
6. İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi,
7. Ürün ve hizmetlere yönelik indirim, kampanya ve diğer pazarlama avantajlarının
planlanması ve icrası,
8. Farklı meslek gruplarına özel tanımlanan doğrudan pazarlama faaliyetleri ve kampanyalar
ile özel günlerde belirli kitlelere tanımlanan kampanyaların planlanması ve icrası,
9. Şirketimiz tarafından yürütülen pazarlama faaliyetleri kapsamında indirim, kampanya,
tanıtım, pazar araştırması ve analiz çalışmalarına ilişkin olarak bilgi vermek amacıyla
tarafınızla iletişime geçilmesi,

Kişisel verileriniz, web sitemizin daha iyi faaliyet gösterebilmesi ve web sitemizi ziyaretiniz
sırasında sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi amacıyla detayları çerez ve gizlilik politikasında
açıklanan çerez bilgileri temin edilmektedir, bu kapsamda IP adresi bilgileriniz de tarafımızca
işlenmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için,
yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak, tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına
ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninin 2. ve 3. maddesinde belirtilen amaçlarla ve
sebeplerle şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için işlenmek üzere ilgili birimimizce tarafınızdan
fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır.
Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı KVKK madde
5. ve 6. maddeleri kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve
aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle
tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13.
maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma
Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de
başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı
KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu
ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698
sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik
açıklamalarınızı içeren talebinizi ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO:25
BAYRAKLI/İZMİR adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter
kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 
Ayrıca Haklarınızı kullanabileceğiniz başlıca yöntemler aşağıdaki şekildedir:
Favoriler Karşılaştır
İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler
Çerez Politikasına bağlı amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.