KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASI

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1: Amaç
Bu politikanın amacı BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından işbu Politika’nın dayanağı yasal mevzuata uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.
Madde 2: Kapsam
Bu Politika BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’de görev yapmakta olan personelin, personel adaylarının, yöneticilerin, müşterilerin, potansiyel ürün veya hizmet alıcısının, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişilerin çalışanlarının, yöneticilerinin ve diğer üçüncü kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerine ilişkindir. Bu kapsamda yukarıda belirtilen kişisel veri sahipleri gruplarına, işbu Politika’nın tamamı uygulanabileceği gibi, sadece bir takım hükümleri de uygulanabilecektir.
Madde 3: Tanımlar
Bu Politika’nın uygulanmasında;
a- Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
b- İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
c- İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,
d- Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
e- Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
f- Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
g- Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
h- Kişisel verinin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
i- Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini, kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
j- Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
k- Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
l- Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
m- Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re ’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale
getirme işlemini,
n- Politika: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları işbu Politikayı,
o- Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicilini,
p- Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiyi,
q- Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
r- Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Bu politikada yer almayan tanımlar için Kanun’daki tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’DE UYGULANACAK ESASLAR
Madde 5: Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel verilerin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş veri sahiplerine, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağını, kişisel veri toplama yöntemini ve hukuki sebebini Kanun’daki haklarıyla birlikte açıklayacaktır.
Kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme”de bulunmaktadır. BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.
BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunduğunu kişisel veri sahipleri ile ilgililere başta işbu Politika olmak üzere kamuoyuna açık çeşitli dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi, bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır.

Madde 6: Veri Sahibin Haklarının Gözetilmesi

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gerekli bilgilendirmenin yapılması için Kanun’a uygun olarak gerekli kanalları, işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 
Kişisel veri sahipleri aşağıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’ye iletmeleri durumunda BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş
talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f- Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h- Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarını kullanırken taleplerini “yazılı” veya Kanun’un belirlediği yöntemler ile BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’ye iletmelidirler. Kurul henüz başkaca bir yöntem belirlemediği sebebiyle, şu aşamada veri sahiplerinin taleplerini yazılı olarak iletmeleri aranmaktadır.
Veri sahipleri, başvurularını tamamlarken yazılı taleplerinin yanı sıra kimliklerini tespit edici gerekli bilgileri BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’ ye ilettikleri taktirde, söz konusu
başvuruya ilişkin cevapları hızlı ve etkili bir biçimde alacaklardır. Veri sahipleri yukarıda sayılan haklardan kullanmayı talep ettikleri taktirde, söz konusu talebi yazılı olarak imzalı bir nüshasını ve şirketimizin ADALET MAH. ANADOLU CAD. NO:25 BAYRAKLI/İZMİR adresine kimliğinizi teşvik edecek belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Madde 7: Kişisel Verilerin Saklandığı ve İmha Edileceği Kayıt Ortamı

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından edinilmiş ve tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam kayıt ortamı olarak kabul edilmektedir. BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş bünyesindeki tüm kişisel veriler aşağıdaki sistemlerinde azami güvenli bir biçimde bulundurulmakta ve saklanmaktadır.
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır. 

Elektronik Ortamlar

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

• Yazılımlar (ofis yazılımları, portal vb.)

• Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, antivirüs vb. )

• Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

• Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

• Optik diskler (CD, DVD vb.)

• Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

• Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

Elektronik Olmayan Ortamlar

  • Kağıt
  • Kayıt defterleri (Evrak kayıt vb.)
Madde 8: Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş olarak yürütülmekte olan ticari faaliyetler de dikkate alındığında, BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş için kişisel verilerin korunması en öncelikli konular arasındadır. BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş veri güvenliği konusunda gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirleri almakta, bu konuda en üst düzeyde ehemmiyet ve özeni göstermektedir.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş personeli öğrendikleri kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkalarına açıklamayacağı, ilgili verileri işleme dışında başka amaçlarla kullanamayacağı, bu yükümlülüklerinin BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş ayrılmaları durumunda da aynen devam edeceği konularında bilgilendirilmiş, bu konuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmıştır.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı bir biçimde erişilmesinin önlenmesi ve hukuka uygun saklanması konusunda iş ortakları, tedarikçiler ve benzer üçüncü kişiler nezdinde de gerekli farkındalıkları arttırmaktadır. Kişisel verilerin BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş ile çalışmakta olan üçüncü kişiler nezdinde de hukuka uygun işlenmesi, korunması ve saklanması hususu ilgili üçüncü kişilerle de sözleşmesel olarak düzenlenmiş olup, ilgili kişisel verilerin işlenmesi sebebi ile üçüncü kişilerle gerçekleştirilen faaliyet uyumlu bir hale getirilmiştir.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş, kendi bünyesinde gerekli tüm denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır. Denetim neticesinde alınan tedbirlerin iyileştirilmesi gerektiği tespit edildiğinde BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından derhal gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Aşağıda belirtilen tüm genel, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına rağmen
kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından öğrenilmesi ve/veya edinilmesi halinde, BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş durumu veri sahibine ve Kurul’a bildirme yükümlülüğünü en kısa sürede yerine getirmektedir.

Madde 9: Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi İçin Alınacak Teknik ve İdari Tedbirler

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçları ile uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olduğunu bilmekte ve bu çerçevede azami özen ve ehemmiyet göstermektedir.
BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş sahip olduğu kişisel verilerin başkaca bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumlu olacaktır.
Nitekim, BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla tüm gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmak zorunda olduğunun bilincindedir ve buna yönelik gerekli işlemleri yapmaktadır. 

Madde 10: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş Yer Alan Sorumluların Unvanları, Birimleri, Görev Tanımları

Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika’nın Ek-1’inde yer alan listeden ulaşabilirsiniz. İlgili kişiler işbu
Politika’da düzenlenen kişisel verilerin saklanması ve imha süreçlerinde tüm yükümlülüklerini eksiksiz ifa edecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 11: Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları

Kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızası gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rıza hukuki dayanaklardan sadece biridir. Açık rıca dışında aşağıda
belirtilen hallerden birinin ya da aynı anda bir kaçının gerçekleşmesi halinde de kişisel veriler işlenebilir. BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verileri işleyebilecektir.
a- Açık rıza: Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı olarak ve özgür iradesiyle açıklanmalıdır. Bu çerçevede BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel veri sahibinin kişisel verisinin işlenebilmesi için açık rızasını alacaktır.
b- Kanunlarda açıkça öngörülmesi: Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından hukuka uygun olarak işlenebilecektir.
c- Fiili imkansızlık nedeniyle ilgilinin açık rızasının alınamaması: Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması hallerinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
d- Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
e- BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi: BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin verileri işlenebilecektir.
f- Kişisel veri sahibinin kişisel verisini alenileştirmesi: Veri sahibinin kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirmiş olması halinde kişisel veriler işlenebilecektir.
g- Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
h- BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’nin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması: Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla,
i- BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel verileri işleyebilmektedir.

Madde 12: Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş özel nitelikli kişisel verilerin, kişisel veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlememektedir. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen gerekli önlemleri de almaktadır.

Madde 13: Kişisel Verilerin Aktarılması

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş yürütmekte olduğu ticari faaliyetlerin niteliği dikkate alındığında Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini almak suretiyle kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmaktadır.
BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş ayrıca Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel verileri aktarmaktadır. Bu doğrultuda BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş Kanun’da öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Madde 14: İşyeri Girişleri ile İşyeri İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri ile İnternet Sitesi Ziyaretçileri

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş işyerlerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır. BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş bu yolla veri işlerken Anayasa başta olmak üzere Kanun ve diğer tüm mevzuata uygun hareket
etmektedir. 
BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş işyerinde güvenlik kamerası ile izleme faaliyetini, sunmakta olduğu hizmetin kalitesini arttırmak, güvenilirliğini sağlamak BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş.’nin, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin aldıkları hizmete ilişkin menfaatlerini korumak amacıyla yürütmektedir.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş bünyesinde dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıdaki kişiler gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Madde 15: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Esaslar

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş madde 12 ve madde 13’de yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması hallerinde, kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi konusunda yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde işbu Politikada madde 9 ve madde 10’da düzenlenen genel ilkeler ile teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak hareket etmektedir.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süre ile saklanır.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

Madde 16: Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


Veri Kayıt OrtamıAçıklama
Sunucularda Yer Alan Kişisel VerilerSunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel VerilerElektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel VerilerFiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.
Madde 17: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 


Veri Kayıt OrtamıAçıklama
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel VerilerKâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, yakarak geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin yakılarak fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

Madde 18: Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için, kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Madde 19: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi İşlemleriyle İlgili Uygulanacak Yöntemler

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş bünyesinde bulunan kişisel verileri seçtiği yöntemlerden herhangi birisini kullanmak suretiyle silecek, yok edecek ve/veya anonim hale getirecektir.

Madde 20: Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından gerçekleştirilecektir. Zorunlu hallerde bu süre en fazla 30 gün daha uzatılabilir.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul’un bu maddede belirlenen süreleri kısaltabileceğini kabul eder.

Madde 21: Veri Sahibinin Kişisel Verilerinin Silinmesi ve Yok Edilmesi Talebi

Veri sahibi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’ye iletir.

BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret esas alınabilir.
BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş. talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunun BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş.’nin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Madde 22: Kişisel Verileri Veri Sahibinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreleri

Veri sahibi, işbu Politika’da madde 22’ye istinaden BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’YE başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde,

a- Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa, BEFA SANAYİ TİC.
OTOMOTİV A.Ş talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş, ilgili kişinin talebini en geç 30 gün içinde
sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
b- Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel
veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş bu
durumu 3. Kişilere bildirir, 3. Kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi
veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin
yapılmasını temin eder.
c- Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep BEFA
SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş tarafından işbu Politika’nın 22/3. Maddesi uyarınca
gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı veri sahibine en geç 30 gün içinde
yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Madde 23: Yürürlük
Politika yayınlanma tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Politika BEFA SANAYİ TİC. OTOMOTİV A.Ş’nin internet sitesinde yayımlanmaktadır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine kişilerin erişimine sunulmaktadır. 

Madde 24: Diğer Düzenlemeler

Bu Politika bundan önce yürürlükte olan kişisel verileri saklama ve imha konusundaki düzenlemeleri ve eklerini ortadan kaldırır. 

 PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ


UNVANBİRİMGÖREV
Şirket YetkilisiŞirketi YönetimiÇalışanların politikaya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Şirket YetkilisiŞirketi YönetimiPolitikanın hazırlanması, geliştirilmesi, yürütülmesi, ilgili ortamlarda yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.
İdari İşler, Muhasebe, Pazarlama/SatışDiğer BirimlerGörevlerine uygun olarak politikanın yürütülmesinden sorumludur.
KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Favoriler Karşılaştır
İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler
Çerez Politikasına bağlı amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.